Stanovy občianskeho združenia Slnečný pavilón

čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: Slnečný pavilón.
 2. Sídlo občianskeho združenia: M.R.Štefánika 75, 01313 Rajecké Teplice

čl. II. Poslanie a ciele občianskeho združenia

 1. Cieľom občianskeho združenia Slnečný pavilón (ďalej ako „Združenie“):
  1. je rozvoj kultúry a športu v meste Rajecké Teplice a jeho okolí,
  2. propagácia myšlienok fair-play a sociálnej súdržnosti,
  3. vzdelávanie a výchova mladej generácie prostredníctvom kultúrnych a športových aktivít,
  4. podpora osobnostného rozvoja všetkých vekových kategórií,
  5. možnosť sebarealizácie občanov na miestnej a regionálnej úrovni,
  6. komunitný rozvoj a rozvoj dobrovoľníctva v komunitných aktivitách,
 2. Združenie bude ciele podľa ods. 1 napĺňať prostredníctvom nasledujúcich aktivít a činností:
  1. organizovanie koncertov a kultúrnych podujatí,
  2. organizovanie športových turnajov,
  3. vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít,
  4. vedenie web stránky – www.slnecnypavilon.sk

čl. III. Členstvo v Združení

 1. Členom Združenia môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami Združenia.
 2. O prijatí za člena Združenia rozhoduje predseda Združenia (ďalej len „Predseda“) na základe písomnej žiadosti žiadateľa o členstvo, ktorá obsahuje:
  1. meno a priezvisko žiadateľa,
  2. dátum narodenia žiadateľa,
  3. adresu trvalého pobytu žiadateľa, prípadne aj adresu na doručovanie,
  4. telefónne číslo a emailovú adresu žiadateľa.
 3. Ak písomná žiadosť o prijate za člena Združenia obsahuje všetky náležitosti podľa ods. 2 a žiadateľ preukáže (výpisom z účtu, úhradou k rukám Predsedu), že ku dňu rozhodovania o jeho žiadosti uhradil členský príspevok, Predseda rozhodne o prijatí žiadateľa za člena Združenia. Deň prijatia za člena Združenia oznámi Predseda členovi emailom na adresu uvedenú v žiadosti (ods. 2 písm. d) ).
 4. Ak písomná žiadosť o prijatie za člena Združenia neobsahuje niektorú z náležitosti podľa ods. 2, Predseda bez zbytočného odkladu vyzve (napr. telefonicky, emailom alebo písomne) žiadateľa, aby nedostatky žiadosti odstránil, pričom vo výzve na odstránenie uvedie aj spôsob akým je žiadosť potrebné doplniť alebo opraviť. O prijatí žiadateľa za člena Združenia rozhodne Predseda bez zbytočného odkladu po doručení doplnenej žiadosti a úhrade členského príspevku. Deň prijatia za člena Združenia oznámi Predseda členovi emailom na adresu uvedenú v žiadosti (ods. 2 písm. d) ).
 5. Členstvo v Združení vzniká dňom prijatia za člena Združenia.
 6. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením člena – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení predstavenstvu,
  2. smrťou člena – fyzickej osoby, resp zánikom člena – právnickej osoby,
  3. zánikom Združenia,
  4. vylúčením člena rozhodnutím valného zhromaždenia z dôvodu závažného porušenia stanov Združenia alebo z dôvodu konania nezlúčiteľného s cieľmi Združenia.
 7. Predseda pozastaví členstvo (výkon členských práv a povinností) v Združení členovi, ktorý neuhradí členský príspevok na príslušné obdobie v lehote určenej predstavenstvom. Po úhrade nedoplatku členského príspevku Predseda bez zbytočného odkladu obnoví členovi členstvo v Združení ku dňu úhrady nedoplatku. Deň pozastavenia členstva v Združení, ako aj deň obnovy členstva v Združení oznámi Predseda členovi emailom na adresu uvedenú v žiadosti (ods. 2 písm. d) ).
 8. Člen Združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti Združenia,
  2. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
  3. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
  4. predkladať orgánom Združenia návrhy a podnety,
  5. žiadať od orgánov Združenia vysvetlenia a stanoviská,
  6. byť informovaný o činnosti Združenia a rozhodnutiach orgánov Združenia.
 9. Člen Združenia je povinný:
  1. dodržiavať stanovy Združenia,
  2. podľa svojich schopností a možností prispievať k napĺňaniu cieľov Združenia,
  3. plniť a dodržiavať rozhodnutia orgánov Združenia,
  4. zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi alebo stanovami Združenia, a konania, ktoré je spôsobilé poškodiť dobré meno Združenia,
  5. platiť členské príspevky,
  6. ochraňovať majetok Združenia.

čl. IV. Členský príspevok

 1. Každý člen Združenia je povinný pravidelne platiť členský príspevok.
 2. Výšku členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie na návrh Predsedu. Schválenú výšku členského príspevku spolu s lehotou na uhradenie členského príspevku a spôsobu jeho uhradenia oznámi Predseda členom Združenia najneskôr do 10 dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré výšku členského príspevku schválilo.
 3. Členský príspevok sa platí na obdobie jedného kalendárneho roka.
 4. Lehota na uhradenie členského príspevku nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa oznámenia výšky členského príspevku členom Združenia.
 5. Na základe žiadosti ktoréhokoľvek člena Združenia je Predseda povinný na valnom zhromaždení schvaľujúcom výšku členského príspevku odôvodniť navrhnutú výšku členského príspevku.

čl. V. Orgány Združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Predseda.

čl. VI. Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom Združenia je valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie pozostáva zo všetkých členov Združenia.
 3. Riadne valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz za kalendárny rok Predseda, spravidla tak, že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční v období od 1.6. do 31.8. príslušného kalendárneho roka. Predseda zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20 % členov Združenia v lehote určenej v žiadosti, ktorá však nesmie byť kratšia ako 20 dní od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Predsedovi.
 4. Konanie valného zhromaždenia oznámi Predseda členom Združenia minimálne 15 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje:
  1. miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  2. program rokovania valného zhromaždenia.
 5. Ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, oznámenie o jeho konaní podľa ods. 4 musí obsahovať aj podstatu navrhovaných zmien. Ak je v programe valného zhromaždenia voľba Predsedu, oznámenie o jeho konaní podľa ods. 4 musí obsahovať aj mená osôb, ktoré sa o funkciu Predsedu uchádzajú.
 6. Každý člen združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas. Člen Združenia sa pri výkone svojich členských práv môže nechať zastupovať inou fyzickou osobu na základe plnomocenstva, ktoré obsahuje rozsah plnomocenstva vrátane určenia spôsobu hlasovania za zastupovaného člena.
 7. Valné zhromaždenie rozhoduje:
  1. dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Združenia:
   • o zmene stanov Združenia,
   • o vylúčení člena Združenia z dôvodu závažného porušenia stanov Združenia alebo z dôvodu konania nezlúčiteľného s cieľmi Združenia,
   • o zániku Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, vrátane rozhodnutia o použití likvidačného zostatku,
  2. dvojtretinovou väčšinou prítomných členov Združenia najmä o:
   • voľbe a odvolaní Predsedu,
   • výške členského príspevku, ktorého návrh predkladá Predseda,
   • schválení rozpočtu Združenia a výročnej správy, ktoré predkladá Predseda spolu s návrhom výšky členského príspevku na riadnom valnom zhromaždení,
   • schválení plánu činnosti Združenia na príslušné obdobie,
   • odmene Predsedu za výkon funkcie.
 8. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. Prítomní členovia Združenia sa zapisujú do Listiny prítomných, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu člena Združenia a tvorí prílohu zápisnice z valného zhromaždenia.
 9. Rokovanie valného zhromaždenia vedie Predseda, v jeho neprítomnosti si valné zhromaždenie zvolí predsedajúceho spomedzi prítomných členov Združenia. Predsedajúci valného zhromaždenia určí spomedzi prítomných členov Združenia zapisovateľa, ktorý je súčasne zodpovedný za sčítavanie hlasov.
 10. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje:
  1. miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  2. meno predsedajúceho a meno zapisovateľa,
  3. opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  4. úplné znenie uznesení prijatých valným zhromaždením spolu s výsledkami hlasovania o jednotlivých bodoch programu valného zhromaždenia,
  5. podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vrátane úplného znenia uznesení, ktoré valné zhromaždenie prijalo, je prístupná k nahliadnutiu členom Združenia v sídle združenia. Na základe písomnej žiadosti ktoréhokoľvek člena Združenia zašle Predseda zápisnicu z valného zhromaždenia vrátane úplného znenia uznesení, ktoré valné zhromaždenie prijalo, na emailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti, a to najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti. žiadosť podľa predchádzajúcej vety je možné podať najneskôr do 10 dní od konania valného zhromaždenia o zápisnicu z ktorého žiadateľ žiada.
 12. Evidenciu zápisníc z valných zhromaždení ako aj ostatných dokumentov súvisiacich s činnosťou Združenia vedie Predseda v písomnej a elektorinckej forme. Pri zmene Predsedu, je doterajší Predseda povinný odovzdať kompletnú evidenciu vedenú podľa prvej vety novozvolenému Predsedovi, pričom o tomto odovzdaní sú povinní spísať preberací protokol obsahujúci zoznam všetkých preberaných dokumentov a dokladov.

čl. VII. Predseda

 1. Predseda je výkonným a štatutárnym orgánom Združenia, ktorý zastupuje Združenie navonok voči tretím osobám a je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.
 2. Predseda koná v mene Združenia samostatne a podpisuje za Združenie tak, že k názvu Združenia, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis. Predseda môže písomne splnomocniť na konanie v mene Združenie iného člena predstavenstva. Plnomocenstvo musí byť úradne osvedčené a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia konať v mene Združenia, inak je neplatné.
 3. Predsedom Združenia môže byť len člen Združenia – fyzická osoba, starší ako 18 rokov. Funkčné obdobie Predsedu je 4 roky. Predseda je povinný zvolať valné zhromaždenie za účelom voľby Predsedu na ďalšie funkčné obdobie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jeho funkčného obdobia. Funkčné obdobie Predsedu sa neskončí skôr ako valné zhromaždenie zvolí Predsedu na ďalšie funkčné obdobie.
 4. Predseda sa môže vzdať funkcie pred uplynutím funkčného obdobia vyhlásením Predsedu oznámeným valnému zhromaždeniu, ktoré je Predseda povinný za týmto účelom zvolať. Funkcia Predsedu v takomto prípade zaniká uplynutím dňa konania valného zhromaždenia, ktorému Predseda oznámil vzdanie sa funkcie. Na prijatie oznámenia o vzdaní sa funkcie Predsedu sa nevzťahuje ustanovenie čl. VI. ods. 8. Valné zhromaždenie, ktorému bolo oznámené vzdanie sa funkcie Predsedu je povinné zvoliť nového Predsedu.
 5. Predsedu volí valné zhromaždenie spôsobom podľa čl. VI. ods. 7 písm. b).
 6. Predseda:
  1. riadi a zabezpečuje činnosť Združenia,
  2. rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa činnosti a fungovania Združenia, ktoré nie sú výslovne zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
  3. vykonáva, organizuje a riadi odbornú, hospodársku a administratívnu agendu Združenia,
  4. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
   • návrh výšky členského príspevku na príslušné obdobie,
   • návrh rozpočtu Združenia na príslušné obdobie,
   • plán činnosti Združenia na príslušné obdobie,
   • výročnú správu,
  5. vedie účtovníctvo Združenia
  6. nakladá s finančnými prostriedkami Združenia podľa schváleného rozpočtu,
  7. zodpovedá za plnenie schváleného plánu činnosti Združenia,
  8. rozhoduje o prijatí za člena Zhromaždenia,
  9. vedie evidenciu členov Združenia, evidenciu zápisníc z valných zhromaždení, evidenciu zápisníc z rokovaní predstavenstva,
  10. rozhoduje o pozastavení členstva v Združení členovi Združenia, ktorý neuhradil riadne a včas členský príspevok,
  11. zvoláva valné zhromaždenie,
  12. vedie rokovanie valného zhromaždenia,
  13. menuje likvidátora,
  14. vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z týchto stanov,
  15. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z činnosti Združenia a rozhodnutí valného zhromaždenia.

čl. VIII. Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.
 2. Príjmy Združenia tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. dary, dotácie a granty od domácich a zahraničných fyzických osôb,
  3. dary, dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb,
  4. ďalšie príjmy vyplývajúce z činnosti Združenia,
  5. výnosy z majetku združenia.
 3. Príjem Združenia podľa ods. 2 písm. a) alebo b) získaný na výslovne určený účel môže Združenie použiť len na tento konkrétny účel. Zmeniť účel použitia je možné len s predchádzajúcim výslovným súhlasom osoby, ktorá dar, dotáciu alebo grant poskytla.
 4. Predseda zostavuje rozpočet, vedie účtovníctvo a uskutočňuje ročnú závierku o výsledku hospodárenia.

čl. X. Zánik Združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením,
  2. zlúčením s iným združením,
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
 2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia Združenia. Likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého určí Predseda spomedzi členov Združenia. Likvidácia sa nevyžaduje, ak je dôvodom zániku Združenia zlúčenie s iným združením.
 3. Likvidátor po úhrade všetkých záväzkov Združenia naloží s likvidačným zostatkom podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

čl. XI. Záverečné ustanovenia

 1. Pre účely týchto stanov sa pod pojmom oznámiť alebo zverejniť informáciu, údaj alebo inú skutočnosť rozumie sprístupnenie týchto informácií na web stránke Združenia – www.slnecnypavilon.sk. Dňom oznámenie resp. zverejnenia je deň nasledujúci po dni sprístupnenia predmetnej informácie na web stránke Združenia.
 2. Ustanovením ods. 1 nie je dotknutá povinnosť orgánov Združenia informovať členov Združenia aj spôsobom výslovne určeným týmito stanovami.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 4. Združenie vzniká dňom registrácie Združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 5. Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku Združenia stávajú členmi Združenia.
 6. Splnomocnenec oprávnený konať v mene prípravného výboru je do konania prvého valného zhromaždenia Predsedom.
 7. Členovia prípravného výboru zvolajú prvé valné zhromaždenie najneskôr do 90 dní od vzniku Združenia.

V Žiline, dňa 27.10.2011

Prípravný výbor:Ing. Helena Cvachová
 Ing. Lucia Ďurajková
 Jozef Chovanec