Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového objednávacieho formulára na stránke www.slnecnypavilon.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci subjekt je:

LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
IČO: 31 620 795
DIČ: 2020450168
IČ DPH: SK2020450168
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2624360097/1100
zapísaný v OR OS Žilina v odd: Sro, vl. č. 2369/L

Slnečný pavilón
REŠTAURÁCIA A ŠKOLIACE CENTRUM
M. R. Štefánika 75
013 13  Rajecké Teplice

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, zadáte požadované údaje a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte potvrdzujúci e-mail s potvrdením jej prijatia.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. "zmluvu na diaľku".

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Dodacie podmienky

Tovar je možné objednať iba na osobný odber, vo výnimočnom prípade zrealizuje dodanie predávajúci na adresu kupujúceho na vlastne náklady.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v ponuke sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dokladom o predaji je paragón, ktorý obdrží kupujúci pri odbere tovaru.

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v ponuke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený prostredníctvom internetového predaja je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia.

Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý bolo zakúpený osobným odberom.

7. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar na predajné miesto osobne alebo poštou. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu paragónu, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
  • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

8. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne u predávajúceho a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ www.slnecnypavilon.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tejto internetovej stránky. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.